Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Lékárna Na Špitálku, s.r.o.        

se sídlem Litomyšl, Toulovcovo nám. 512, PSČ 570 01           

identifikační číslo: 25945050

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 16677

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spitalek.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lékárna Na Špitálku, s.r.o., se sídlem Litomyšl, Toulovcovo nám. 512, PSČ 570 01, IČO: 25945050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 16677 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.spitalek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.spitalek.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Prodávající je mimo jiné provozovatelem lékárny a držitelem živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, přičemž výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem ohlásil dne 26.10.2016 Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
  • Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky. Spotřebitelem se pak rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 2. ZBOŽÍ
  • Webová stránka prodávajícího obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k zásilkovému prodeji v rámci jeho podnikatelské činnosti (např. léčivé přípravky, zdravotnické potřeby, doplňky stravy, kosmetiku atd.). Z léčivých přípravků mohou být předmětem zásilkového výdeje v internetovém obchodu pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis (dále jen „léčiva“). Předmětem kupní smlouvy nemohou být léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.
  • U každého zboží je uvedena kupní cena a dále:
  • specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie);
  • povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva,
  • další.
  • Kupující souhlasí, že vyobrazení, fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku. Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost pečlivého prostudování příbalové informace.
  • Sortiment a ceny nabízené v internetovém obchodě nemusí odpovídat nabídce kamenných lékáren prodávajícího.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Souhlas s obchodními podmínkami“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu dostupné na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž kupující potvrzuje správnost odeslaných údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.
  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob dopravy zboží a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího a prodávajícího ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky kupujícím, není-li sjednáno jinak. Totéž platí v případě výše kupní ceny včetně souvisejících nákladů uvedených v internetovém obchodu. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), kupující je poté povinen objednávku potvrdit. V případě nepotvrzení objednávky kupujícím se k takové objednávce nepřihlíží.
  • Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) o.z. vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího.
  • Kupující realizováním objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o léčivech a že není distributorem zdravotnických prostředků ve smyslu § 5 písm. f) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které mu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dohledovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na právní či jiné odborné poradenství a posudky.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). 

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cena je cenou smluvní. Kupní cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.
  • Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Litomyšl, Smetanovo nám. 122, PSČ 570 01 – pouze při osobním odběru;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner a Edenred – pouze při osobním odběru;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 221582155/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); zboží bude v tomto případě odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Kupující tímto bere na vědomí, že v případě volby úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě dle těchto všeobecných obchodních podmínek, která běží ode dne uhrazení kupní ceny.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
   • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (vzorový formulář zde), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Lékárna U anděla Strážce, Smetanovo nám. 122, 570 01 Litomyšl nebo na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.
   • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit na pobočku, na níž provedl odběr zboží.
   • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal s výjimkou případů, kdy cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred, zajistí kupující navrácení odpovídajících peněžních prostředků. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   • Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   • V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.
   • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Přehled možných způsobů doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 7 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, poštovné, balné apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není – li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.
  • Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné ve výše uvedené lhůtě léčiva dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v uživatelském účtu nejpozději do 3 (pracovních) dnů od potvrzení objednávky. Za nemožnost dodat zboží se považuje mimo jiné nezaplacení kupní ceny včas, je-li sjednána platba předem (např. při volbě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem).
  • U ostatních přípravků a zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že (i) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky, (ii) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.
  • Doklady ke zboží včetně daňového dokladu (faktury) předává prodávající kupujícímu zpravidla při převzetí zboží.
  • Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce nebo z důvodu nevyzvednutí zboží.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 8.2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný (tj. alespoň třikrát) výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.
  • Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.
  • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy než o.z. uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost dle ust. § 2113 o.z. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.
  • Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
  • Uplatní-li kupující práva z vadného plnění dle tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
  • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění dle tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
  • Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email:info@spitalek.cz), telefonicky (+420 461 615 457) nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list  (ke stažení zde) kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu provozovny Lékárna U anděla Strážce, Smetanovo nám. 122, 570 01 Litomyšl běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně na adrese provozovny Lékárna U anděla Strážce, Smetanovo nám. 122, 570 01 Litomyšl. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:30 hodin do 15:30 hodin) na tel. č. + 420 461 615 457; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.spitalek.cz. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.
  • Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Těmito předpisy a dále Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího se řídí i zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího.  Zásady pro nakládání s osobnímu údaji prodávajícího obsahují informace, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává.
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že:
   • zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy;
   • zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
   • přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a
   • v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
  • Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a v případě souhlasu kupujícího i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, příp. k jiným účelům, ke kterým kupující udělil souhlas.
  • Kupující bere na vědomí, že zpracování následujících osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění kupní smlouvy. Jedná se o následující osobní údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě, že kupující výslovně souhlasí, jsou osobní údaje zpracovávány i za účelem vedení uživatelského účtu.
  • V případě, že kupující výslovně souhlasí, jsou nad rámec výše uvedených osobních údajů dále zpracovávány:
   • údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), údaje o nákupních zvycích kupujícího a využívání služeb prodávajícího, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace kupujícího a prodávajícího, a to pro účely vylepšování služeb a nabídky prodávajícího;
 • údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), údaje o nákupních zvycích kupujícího a využívání služeb prodávajícího, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace kupujícího a prodávajícího, a to pro marketingové účely včetně zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
  • Osobní údaje poskytnuté pro účely realizace kupní smlouvy budou zpracovány pouze pro dobu nezbytně nutnou pro plnění práv a povinností z kupní smlouvy. Osobní údaje zpracované se souhlasem kupujícího pro účely vylepšení služeb a nabídky prodávajícího a pro účely marketingu budou zpracovávány po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi.
  • Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách, prodávající osobní údaje kupujícího nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu kupujícího (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
  • Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů zejména tato práva:
   • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme jeho osobní údaje a jaká jsou jeho práva;
   • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany prodávajícího;
   • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
   • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) kupující odvolal svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) kupující oprávněně namítal jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
   • právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) kupující napadne správnost osobních údajů po dobu, dokud prodávající neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už prodávající nepotřebuje, ale údaje potřebuje kupující pro účely uplatnění právních nároků kupujícího nebo (iv) kupující namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud prodávající neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad zájmy kupujícího;
   • právo podat námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů v případě, že je prodávající zpracovává bez souhlasu kupujícího (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely svých oprávněných zájmů;
   • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
   • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
   • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ
  • Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
  • V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.
  • Jakékoliv změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností.
  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
  • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající. Dalšími kontrolními orgány jsou:
   • příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
   • Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů
   • Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační list.
  • Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující výslovně prohlašuje, že ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: Lékárna Na Špitálku, s.r.o., provozovna Lékárna U anděla Strážce, Smetanovo nám. 122, 570 01 Litomyšl, info@spitalek.cz , telefon + 420 461 615 457.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21.5.2018

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Formulář pro uplatnění práv z vad naleznete zde.

Zásady pro nakládání s osobními údaji prodávajícího naleznete zde.